Atorvastatine spierpijn

atorvastatine spierpijn

Wetenschappers denken ook dat hoge triglyceridengehalten het risico op het krijgen van ziekten, zoals obesitas en het metabolisch syndroom, verhogen. Extreem hoge triglyceridengehalten kunnen leiden tot acute pancreatitis. Zij kunnen ook een teken zijn van diabetes Type 2, hypothyreoïdie, een nierziekte en leverziekte of zeldzame genetische aandoeningen, die met het metabolisme te maken hebben. Er moet nog meer onderzoek worden gedaan om met zekerheid te kunnen zeggen dat hoge triglyceriden niveaus een onafhankelijk risico op hart- en andere ziekten zijn. Deze ziekten hebben ook andere risicofactoren, zoals bijvoorbeeld een hoog cholesterol, zodat de rol van triglyceriden nog steeds niet helemaal bekend. Verschillende onderzoeken hebben al wel aangetoond dat triglyceriden een onafhankelijke ziekte-risicofactor kunnen zijn. Bovendien blijkt uit een onderzoek uit 2007 dat jonge mannen met verhoogde triglyceriden niveaus vier keer meer risico hebben op het krijgen van hartziekten of een beroerte dan vergelijkbare patiënten met lage niveaus van triglyceriden.

Als gevolg hiervan worden ze verbonden met eiwitten, ook lichaamstype wel lipoproteïnen genaamd. Lipoproteïnen verplaatsen het cholesterol en de triglyceriden door de bloedbaan. Er zijn drie soorten lipoproteïnen. Er zijn lipoproteïnen met een lage dichtheid (ldl een zeer lage dichtheid (vldl) en met een hoge dichtheid (HDL). Ldl, ook wel ldl-cholesterol genoemd, wordt beschouwd als het 'slechte' soort lipoproteïne omdat het bijdraagt aan de ophoping van plaque in de slagaders. Hdl-cholesterol wordt als goed beschouwd omdat het juist het ldl-cholesterol uit de slagaders verwijdert. Gevaren van een hoog niveau triglyceriden Als de hoeveelheid triglyceriden in het bloed te hoog is, kunnen ze de opbouw van plaque in de slagaders veroorzaken. Wetenschappers weten nog niet zeker hoe en waarom triglyceriden voor de ophoping van plaque zorgen, maar ze weten wel dat mensen met hoge concentraties triglyceriden waarschijnlijk hogere ldl-niveaus hebben. Wanneer de plaque zich ophoopt in de slagaders, kunnen de slagaderwanden verharden of dik worden en dit wordt ook wel atherosclerose genoemd. Atherosclerose verhoogt het risico op het krijgen van een hartaanval, een beroerte of hartziekten. Vooral vrouwen lopen risico op het krijgen van hartziekten als ze hoge triglyceriden hebben.

atorvastatine spierpijn
Mensen die veel suikers en koolhydraten eten hebben erg veel calorieën in hun lichaam. Het zijn er meer dan het lichaam nodig heeft voor verbranding, dus dit wordt allemaal omgezet in vetten en het resultaat is logisch: te hoge triglyceriden waarden. Lipiden, triglyceriden en cholesterol behoren allebei tot de "familie van vetten" (ook wel lipiden genoemd maar hebben verschillende functies. Cholesterol is een vetachtige stof die door het lichaam wordt gebruikt om hormonen en vitamine d te maken en dit zit in het membraan dat de cellen omringt. Cholesterol is was-achtig en geurloos. De lever produceert het uit dierlijke voedsel. Cholesterol en triglyceriden in hun pure vormen kunnen niet met bloed mengen.

Zinloze poging plus cholesterolgehalte sterk te verlagen


Geraffineerde eenvoudige koolhydraten en alcohol kunnen de triglyceriden niveaus ook verhogen. Hoge triglyceriden niveaus kunnen ook een bijwerking zijn van medicijnen zoals bètablokkers, pijnstillers, steroïden en diuretica. Energievoorziening; Aanmaak van cholesterol ; Regulering van de productie van vetweefsel. Je lichaam heeft 2 bronnen van triglyceriden: voeding; Eigen productie door de lever. Dit vet wordt dus niet alleen uit voeding gehaald. Je eigen lever zorgt ook voor de aanmaak van triglyceriden! Elke dag hebben wij energie nodig om te kunnen functioneren. Niet alleen om te bewegen, maar om te denken en bijvoorbeeld voor het verteren van voeding.

Cholesterol wat zijn jouw ervaringen?


Gebruik van grapefruitsap vermijden. Bij comedicatie met rifampicine beide middelen exact tegelijkertijd innemen vanwege cyp3A4inductie èn remming van het transporteiwit oatp1B1 door rifampicine; nauwkeurige controle van de werkzaamheid van atorvastatine is aangewezen. Bij combinatie met systemisch fusidinezuur, de atorvastatinebehandeling bij voorkeur tijdelijk stopzetten gedurende de fusidinezuurbehandeling; 7 dagen na de laatste dosis van fusidinezidinezuur atorvastatine herstarten. Vanwege melding van (fatale) rabdomyolyse bij deze combinatie slechts in uitzonderlijke gevallen wel de combinatie met oraal fusidinezuur, onder strikt medisch toezicht, toepassen. De kans op myopathie neemt eveneens toe bij gelijktijdig gebruik van fibraten, ezetimib of colchicine. Bij gelijktijdig gebruik van middelen die transporteiwitten remmen, zoals ciclosporine, kan de atorvastatinespiegel toenemen met meer kans op myopathie. Indien tevens digoxine wordt gebruikt, goed controleren aangezien de steady-state-concentratie van digoxine licht toeneemt bij gebruik van 10 mg atorvastatine per dag. Bij gelijktijdig gebruik met een oraal anticonceptivum is een toename van de concentratie van norethisteron en ethinylestradiol opgetreden.

atorvastatine spierpijn

Malaise, pijn in de borstkas, perifeer oedeem, vermoeidheid, koorts. Angioneurotisch oedeem, bulleuze dermatitis (waaronder erythema multiforme, stevens-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse). Myopathie, myositis, rabdomyolyse, peesaandoening (soms met ruptuur). Zeer zelden ( 0,01 anafylaxie, gehoorverlies, leverfalen, gynaecomastie. Verder zijn gemeld: immuun-gemedieerde necrotiserende myopathie (tijdens of na behandeling met statinen). Gestoorde leverfunctie, meestal mild en voorbijgaand; bij oorzaken 0,8 een reversibele stijging van serumtransaminasen groter dan driemaal de bovengrens van normaalwaarde (ULN).

Toename creatinekinase in serum (bij 2,5 3uln, bij 0,4 10ULN). Bij een aantal statinen zijn nog gemeld: spierscheuring, seksuele disfunctie, depressie, diabetes mellitus (met name bij aanwezigheid van risicofactoren voor diabetes mellitus) en uitzonderlijke gevallen van interstitiële longziekte (dyspneu, nietproductieve hoest, achteruitgang van de algehele gezondheid). Interacties Atorvastatine is een substraat voor cyp3A4 en voor transporteiwitten zoals oatp1B1. De kans op myopathie is groter bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die cyp3A4 matig (erytromycine, diltiazem, amiodaron, verapamil, fluconazol) tot krachtig (ciclosporine, stiripentol, itraconazol, ketoconazol, voriconazol, posaconazol, hiv-proteaseremmers (o.a. Ritonavir, lopinavir, atazanavir, indinavir, darunavir, saquinavir, fosamprenavir, boceprevir claritromycine) remmen en de plasmaconcentratie verhogen; in zeldzame gevallen heeft dit geleid tot rabdomyolyse en nierfalen; combinatie vermijden of een lagere dosering atorvastatine overwegen onder adequate klinische controle van de patiënt. Bij combinatie met sterke cyp3A4inductoren rekening houden met een verlaagde atorvastatinespiegel.

Ceny leków ze składnikiem Lenalidomid


Te verhogen tot 80 mg 1/dag. Bij combinatie met ciclosporine is de maximale dosis atorvastatine 10 mg/dag. Bij combinatie met boceprevir is de maximale dosis atorvastatine 20 mg/dag. Bij combinatie met andere middelen die de plasmaspiegel van atorvastatine kunnen verhogen, kan eveneens een lagere atorvastatinedosering of extra controle nodig zijn; zie hiervoor rubriek interacties. De dagelijkse dosis in én dosering op een willekeurig moment van de dag innemen.

De kauwtablet kan worden gekauwd of geheel doorgeslikt met wat water (niet met grapefruitsap). Bijwerkingen, vaak (1-10 misselijkheid, obstipatie, flatulentie, diarree, dyspepsie. Nasofaryngitis, faryngolaryngeale pijn, neusbloedingen. Pijn in extremiteiten, rug, spieren en gewrichten, spierspasmen, zwelling in gewrichten. Soms (0,1-1 nachtmerries, slapeloosheid. Duizeligheid, paresthesie, hypesthesie, amnesie, smaakstoornissen, tinnitus, visusstoornissen. Alopecia, huiduitslag, jeuk, urticaria. Hepatitis, pancreatitis, buikpijn, braken, oprispingen.

De gevaren van Statines (Cholesterolremmers

Preventie van hart- en vaataandoeningen bij volwassen patiënten met veel kans op een cardiovasculaire gebeurtenis, als aanvulling op correctie van andere risicofactoren. Gerelateerde informatie, dosering, primaire hypercholesterolemie en gecombineerde hyperlipidemie: Volwassenen: Begindosering 10 mg 1/dag, maakt zo nodig donker verhogen met tussenpozen van ten minste 4 weken; max. De meerderheid wordt gereguleerd met 10 mg 1/dag. Heterozygote familiaire hypercholesterolemie: Volwassenen: Begindosering 10 mg 1/dag, zo nodig iedere 4 weken aan te passen tot 40 mg 1/ dag; daarna kan zo nodig worden verhoogd tot maximaal 80 mg 1/dag òf kan 40 mg worden gecombineerd met een galzuurbindend middel. Kinderen 10 jaar: Begindosering 10 mg 1/dag, op basis van respons en verdraagzaamheid zo nodig met tussenpozen van ten minste 4 weken verhogen tot maximaal 80 mg 1/dag. Ervaring met doseringen 0,5 mg/kg is beperkt. Homozygote familiaire hypercholesterolemie: Volwassenen: 1080 mg 1/dag, in combinatie met andere lipidenverlagende behandelingen (ldlaferese) of als dergelijke behandelingen niet beschikbaar zijn. Preventie van hart- en vaataandoeningen: Volwassenen: In het algemeen 10 mg 1/dag, evt.

atorvastatine spierpijn

Why take lipitor at night

Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb. Bij de medicamenteuze verlaging van het cholesterolgehalte ter vermindering van het tienjaarsrisico van morbiditeit en mortaliteit door hart- en vaatziekten, verdient simvastatine de voorkeur, vanwege de gunstige balans tussen (kosten)effectiviteit en bijwerkingen. Bij onvoldoende effect kan overgestapt worden op atorvastatine of eventueel rosuvastatine. Aan de vergoeding van atorvastatine zijn voorwaarden verbonden, zie. Regeling zorgverzekering, bijlage. Indicaties, aanvulling op dieet bij volwassenen en kinderen 10 eelt jaar met primaire hypercholesterolemie, waaronder familiaire hypercholesterolemie (heterozygote variant) of gecombineerde (gemengde) hyperlipidemie, indien dieet en andere maatregelen allén niet voldoende zijn ter verlaging van verhoogd totaal cholesterol, ldl-cholesterol, apolipoproteïne b en triglyceriden. Bij volwassenen met homozygote familiaire hypercholesterolemie als aanvulling op andere lipidenverlagende behandelingen (zoals ldl-aferese) of indien dergelijke behandelingen niet beschikbaar zijn ter verlaging van totaal- en ldl-cholesterol.

Samenstelling, atorvastatine (als ca-zout-3-water diverse fabrikanten, toedieningsvorm Tablet, omhuld Sterkte 10 mg, 20 mg, 40 goed mg, 80 mg. Lipitor (als ca-zout-3-water pfizer bv, toedieningsvorm Tablet, omhuld Sterkte 10 mg, 20 mg, 40 mg. Toedieningsvorm kauwtablet Sterkte 10 mg, 20 mg, de kauwtabletten bevatten resp. 1,25 mg en 2,5 mg aspartaam, overeenkomend met 0,7 mg en 1,4 mg fenylalanine. Uitleg symbolen, dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS). 'over the counter dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel. Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de regeling zorgverzekering. Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Regeling zorgverzekering farmacotherapeutisch Kompas

Triglyceriden zijn een soort vet dat in het bloed zit. In feite is triglyceride het meest voorkomende type vet in het lichaam. Triglyceriden zijn nodig voor een goede gezondheid, maar een overmaat hiervan kan schadelijk zijn en kan het risico op het krijgen van hartziekten verhogen. Om deze reden denken wetenschappers dat het beheersen van de triglyceriden niveaus een belangrijke maatregel zou kunnen zijn voor het behoud van de metabolische gezondheid. Wanneer je mér calorieën eet dan je nodig hebt, slaat het lichaam deze calorieën op in de vorm van triglyceriden, die later door het lichaam kunnen worden gebruikt voor energie. Helaas is dat vaak niet het geval, en blijft deze vorm van vet in je lichaam hangen. En inderdaad, baksoda in de meeste gevallen in je buikstreek en je billen. De meeste vetten die we eten zoals bijvoorbeeld plantaardige oliën - zowel de veelzijdige als de mono-onverzadigde soorten - dierlijke vetten en transvetten zijn triglyceriden. Terwijl zowel de gezonde als de ongezonde vetten bijdragen tot een verhoogd triglyceridengehalte, kunnen transvetten zoals margarine en verzadigde vetten zoals vet uit rood vlees, pluimvee en sommige volvette zuivelproducten het triglyceride niveau meer verhogen dan de meer magere soorten vlees en onverzadigde vetten zoals.

Atorvastatine spierpijn
Rated 4/5 based on 564 reviews
Recensies voor het bericht atorvastatine spierpijn

 1. Guwyg hij schrijft:

  Artikel.16b de verzekerde betaalt een eigen bijdrage voor een geneesmiddel als bedoeld in artikel.8, eerste lid, dat is ingedeeld in een groep van onderling vervangbare geneesmiddelen, indien de inkoopprijs hoger is dan de vergoedingslimiet. Farmaceutische zorg omvat geen: farmaceutische zorg in bij ministeriële regeling aangegeven gevallen; geneesmiddelen in geval van ziekterisico bij reizen; geneesmiddelen voor onderzoek als bedoeld in artikel 40, eerste lid, onder b, van de geneesmiddelenwet; geneesmiddelen die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan enig niet aangewezen. Artikel.42 voor zover een groep van onderling vervangbare geneesmiddelen bestaat uit geneesmiddelen die voor geregistreerd waren en de prijs daarvan voorkwam in de op dat tijdstip geldende taxe, wordt voor de berekening van de vergoedingslimiet voor de tot die groep behorende geneesmiddelen uitgegaan van. De verzekerde niet heeft deelgenomen aan het hoofdonderzoek en de inclusie voor dat hoofdonderzoek is beëindigd,.

 2. Diqik hij schrijft:

  In bijlage 2 bij deze regeling worden vermeld: categorieën van geneesmiddelen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, waarvoor de farmaceutische zorg slechts aflevering van dat geneesmiddel omvat indien voldaan is aan de bij die categorieën vermelde criteria; de voorwaarden waaronder en de termijn gedurende. De standaarddosis wordt zoveel mogelijk vastgesteld met overeenkomstige toepassing van de methodiek, gehanteerd bij de vaststelling van de ddd, indien: voor een geneesmiddel geen ddd is vastgesteld; of de ddd lager is dan de in Nederland geadviseerde minimale dosering of hoger is dan. De minister hoort over de aanvraag het Zorginstituut Nederland. 2309/93 van de raad van de europese gemeenschappen van tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees bureau voor de geneesmiddelenbeoordeling (Pbeg l 214 taxe:.

 3. Jeputu hij schrijft:

  Als toevoeging aan metformine en basaal-insuline (nph-insuline/langwerkend insuline analoog) bij een verzekerde met diabetes mellitus type 2 en een bmi 30 kg/m2 bij wie de bloedglucosewaarden onvoldoende zijn gereguleerd na 3 maanden behandeling met optimaal getitreerd basaal insuline in combinatie met metformine (al dan niet. Evolocumab voorwaarde: Bij patiënten met hypercholesterolemie (familiaire en niet-familiaire) en voldoende hoog risico, indien een maximaal verdraagbare statine in combinatie met ezetimib niet de behandeldoelstelling bereikt overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard, kan evolocumab worden ingezet als volgt:. Hier niet relevant hier niet relevant hier niet relevant hier niet relevant hier niet relevant. Indien in de taxe voor een spécialité meer dan én prijs wordt vermeld, wordt uitgegaan van de laagste prijs.

 4. Imawex hij schrijft:

  Leuproreline voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde die dit geneesmiddel krijgt voorgeschreven voor een behandeling anders dan in het kader van ondersteunende voortplantingstechnieken. Voor uitwendig toegepaste dermatologica geldt als standaarddosis 1 gram, 1 ml of 100 cm, afhankelijk van de gehanteerde hoeveelheidsmaat. Bij geneesmiddelen als bedoeld in de artikelen.40, vijfde lid,.41, zesde lid, blijven het eerste tot en met het derde lid buiten toepassing.

 5. Lodidyd hij schrijft:

  Simvastatine, atorvastatine, fluvastatine, pravastatine, rosuvastatine, ezetimib voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde die een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen en op behandeling met een van deze middelen is aangewezen overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard. Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen.4 tot en met.15, heeft de verzekerde op een vorm van zorg of een dienst slechts recht voor zover hij daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen. Artikel.5b, zorg bij stoppen-met-rokenprogramma omvat geneeskundige en farmacotherapeutische interventies ter ondersteuning van gedragsverandering met als doel te stoppen met roken. Teriparatide voorwaarde: uitsluitend voor de behandeling van ernstige osteoporose, gedurende een periode van maximaal vierentwintig maanden, voor: een verzekerde postmenopauzale vrouw die ondanks behandeling met bisfosfonaten, raloxifeen, bazedoxifeen of strontiumranelaat na twee wervelfracturen opnieuw én of meer fracturen heeft gekregen, of bisfosfonaten, raloxifeen, bazedoxifeen.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: